Saturday, May 8, 2010

vote wisely.:)

russel, ken, tiny, glenne, ela
UST
ako ang simula concert
 (himig ng pagbabago)
super sayang concert!!!

May 10, 2010
bumoto po ng matalino
'wag po tayong papadala sa matatamis na dila
magdasal po siguradong malaking tulong
para sa masang Pilipino.:)

No comments: